شرکت آگرین‌پی | Agrinpay

محوطه سازی پارکرود

پروژه "محوطه سازی پارکرود" در قالب قرارداد اجرایی براساس فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه به شرکت آگرین‌پی واگذار شده است.

این پروژه از فروردین ماه سال 1403 شروع شده است و در حال حاضر نیز در جریان عملیات اجرایی است.