شرکت آگرین‌پی | Agrinpay

طراحی مسیر و اجرای کانال‌کنی، کابل‌کشی و مفصل‌بندی فیبر نوری حدفاصل ايستگاه راه‌آهن آبگرم- امروان

دستگاه نظارت: اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی راه آهن جمهوری اسلامی

از چالش‌های اصلی این پروژه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- طویل بودن مسیر پروژه و لزوم تجهیزکارگاه بصورت موقت و متحرک،

- وجود معارض زمین‌های کشاورزی و ورود به حریم راه آهن،

- برخورد با عوارض طبیعی و غیرطبیعی مختلف در طول مسیر پروژه و

- لزوم مدیریت ذینفعان مختلف در طول مسیر پروژه و ضرورت مدیریت انتظارات جوامع محلی و بومی.