شرکت آگرین‌پی | Agrinpay

مطالعه، مشاوره، طراحی و اجرای کانال کنی، کابل کشی و مفصل بندی فیبر نوری محورهای شمالشرق و خراسان از ایستگاه راه آهن شاهرود الی مشهد

دستگاه نظارت: اداره کل ارتباطات و علایم الکترکی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

از چالش‌های اصلی این پروژه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- طویل بودن مسیر پروژه و لزوم تجهیزکارگاه بصورت موقت و متحرک،

- وجود معارض زمین‌های کشاورزی و ورود به حریم راه آهن،

- برخورد با عوارض طبیعی و غیرطبیعی مختلف در طول مسیر پروژه و

- لزوم مدیریت ذینفعان مختلف در طول مسیر پروژه و ضرورت مدیریت انتظارات جوامع محلی و بومی.