شرکت آگرین‌پی | Agrinpay

ساخت 4 دستگاه سوله به مساحت 6240 متر مربع یه همراه ساختمان‌های نگهبانی و محوطه‌سازی در منطقه ویژه اقتصادی پیام

پروژه "اجراي كليه عمليات ساخت و محوطه‌سازی 4 دستگاه سوله به مساحت 6240 متر مربع در منطقه ویژه اقتصادی پیام" به روش تحویل پروژه سه عاملی یعنی طراحی- مناقصه- ساخت، که شرکت آگرین‌پی کلیه مراحل ساخت سوله‌ها بطور کامل بهمراه ساختمان‌های نگهبانی و محوطه‌سازی به مساحت کل 10500 مترمربع را برعهده داشت، در قالب قرارداد سرجمع انجام و به کارفرما تحویل داده شد.

از چالشهای اصلی پروژه مدت 6 ماهه پروژه بود که با مدیریت و کنترل موثر زمانبندی پروژه، قرارداد با 61 روز تسریع تکمیل و تحویل موقت شد. شرکت آگرین‌پی بابت تحویل زودتر از موعد پروژه و اجرای پروژه با کیفیت مطلوب، موفق به دریافت رضایتنامه از کارفرمای محترم پروژه گردید. 

مساحت سوله‌‌ها: 6240 مترمربع

تناژ اسکلت فلزی سوله‌ها: 130 تن

دیوارکشی محوطه: 508 مترطول

ساختمان‌های نگهبانی: 160 مترمربع

محوطه‌سازی: 4320 مترمربع