شرکت آگرین‌پی | Agrinpay

اجرای خط لوله انتقال گاز 36 اینچ تبریز- عجبشیر

در این پروژه شرکت آگرین‌پی به عنوان پیمانکار تخصصی شرکت پی‌واره، مجری حفاری و لوله‌گذاری پروژه خط انتقال گاز 36 اینچ تبریز- عجبشیر بود.

از چالشهای اصلی این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- طویل بودن مسیر پروژه و لزوم تجهیزکارگاه بصورت موقت و متحرک،

- وجود معارض مختلف در طول مسیر پروژه و لزوم تعیین تکلیف هریک پیش از پیشروی مسیر حفاری و لوله گذاری،

- برخورد با عوارض طبیعی و غیرطبیعی مختلف در طول مسیر پروژه و

- لزوم مدیریت ذینفعان مختلف در طول مسیر پروژه و ضرورت مدیریت انتظارات جوامع محلی و بومی.